OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť SLOVAK ENERGY s. r. o., so sídlom Hôrky 33, 010 04 Žilina, Slovenská republika, IČO 47 555 947, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 61097/L, e-mail: bilka@slovakenergy.sk, vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI SLOVAK ENERGY s. r. o.

1. ÚVOD

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) platia pre všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou SLOVAK ENERGY s. r. o. so sídlom Hôrky 33, 010 04 Žilina, Slovenská republika (ďalej len „Spoločnosť“) a jej klientmi, ktorí využívajú služby ponúkané na stránke SlovakEnergy.sk.

1.2. Užívatelia tejto stránky (ďalej len „Klienti“ alebo „Zákazníci“) prijímajú tieto Podmienky a sú viazaní ich dodržiavaním.

2. SLUŽBY A PONUKY

2.1. Spoločnosť SLOVAK ENERGY s. r. o. poskytuje služby týkajúce sa energetiky a pripojenia k energetickým sieťam.

2.2. Ponuky a ceny služieb sú uvedené na stránke SlovakEnergy.sk a sú platné v dobe, keď sú zverejnené.

3. ZÍSKANIE CENOVEJ PONUKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Klienti môžu na stránke SlovakEnergy.sk zažiadať o získanie cenovej ponuky a musia poskytnúť všetky potrebné informácie na vytvorenie takejto požiadavky.

3.2. Platba za služby sa vykonáva v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v cenovej ponuke alebo dohodnutými medzi klientom a Spoločnosťou v prípade akceptovanej ponuky.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vykonať služby v dohodnutom termíne a kvalite.

4.2. Klienti sú povinní zabezpečiť prístup do priestoru, kde majú byť služby vykonané, a zabezpečiť všetky potrebné podmienky.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A REKLAMÁCIE

5.1. Klienti majú právo na zrušenie objednávky v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami uvedenými na stránke SlovakEnergy.sk.

5.2. Reklamácie týkajúce sa kvality služieb alebo iných problémov sa riešia v súlade s reklamačným postupom uvedeným na stránke SlovakEnergy.sk.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť SLOVAK ENERGY s. r. o. zabezpečuje ochranu osobných údajov klientov v súlade s platnými právnými predpismi. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na stránke SlovakEnergy.sk.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Tieto Podmienky sú platné v znení uvedenom na stránke SlovakEnergy.sk v dobe, keď Klient vytvára objednávku.

7.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

7.3. V prípade sporov týkajúcich sa týchto Podmienok budú platné právne predpisy Slovenskej republiky.